برگ و گل دو گیاه مذکور مخصوصا گیاه اخیر (C.regalis) ،سابقا بعنوان مدر ،اشتهاآور،ضدکرم بکار می رفته است.هنوز هم ندرتا در بعضی نواحی به همین منظور مورد استفاده قرار می گیرد.از دم کرده رقیق برگ و گل آنها سابقا در موارد آب اوردن ، بیماریهای مزمن کلیه و مثانه ، نقرس و سنگ کلیه استفاده می شده است. در استعمال خارج از دانه گیاهان مذکور بصورت جوشانده و یا از گرد آنها به صورت پماد در رفع کچلی ، جرب و دفع شپش استفاده می شده است. گیاه کامل را خرد کرده و بصورت ضماد در زیر شکم تاثیر دهند ، از حبس البول یا گرفتگی ادرار جلوگیری بعمل می آورد و دفع ادرار را تسهیل می کند. دانه گیاهان فوق ، بعلت سمیتی که دارند امروزه به مصارف داخلی نمی رسند
ادامه مطلب