خواص درمانی : میوه سبز لوبیا (پیله) ، ساقه و دانه نارس آن ، اثر مدر و معالج بیماری قند دارند و مقوی قلب است ، در حالی که آرد ان نرم کننده است . از جوشانده میوه آن (قسمتی که دانه را دربر میگیرد) می توان در آب آوردن انساج ، خیز بدن یا اِدِم ، رماتیسم مزمن ، سیاتیک ، نقرس ، بیماریهای کلیه و مثانه ، ورم حاد یا مزمن مفاصل ، دانه های جلدی و غیره استفاده کرد . مصرف آن در هیدروپیزی هائی که ارتباط با بیماری های قلب و گردش خون دارد و همچنین تیفوئید ، آلبومینوری زنان باردار و بطور خلاصه در کلیه بیماریهای مزمن مجاری ادرار حتی سنگ کلیه ، همچنین نقرس تجویز گردیده است .
ادامه مطلب