خواص درمانی: مدر ، مسهل و دارای اثری شبیه دیژیتوکسین بر روی قلب است . دم کرده و جوشانده های رقیق آن مصرف می شود .مصرف آن به علت اینکه مسمومیت هایی بوجود آروده ، باید در نهایت احتیاط صورت گیرد. محل رویش :  نواحی شمالی ایران ، آذربایجان ، اراک ، لرستان ، اشتران کوه ، همدان ، پس قلعه در ارتفاعات 1500 تا 2000 متری (فلور ایران)
ادامه مطلب