قلاقل –Cassia Tora L

گیاهی علفی ،یکساله ، به ارتفاع 30 تا 90 سانتی متر و دارای بویی ناپسند است . در منطقه وسیعی از جنوب آسیا و بطور کلی در نواحی حاره می روید ولی در ایران یافت نمی گردد . برگهای آن از 3 زوج برگچه ، منتهی به دمبرگ نسبتا دراز و مدور در قسمت انتهائی و گاهی منتهی به نوک تیز بسیار کوچک دارد .

پهنک برگچه ها نازک ، عاری از تار یا پوشیده از تارهای کم و درارای 8 – 10 زوج رگبرگ فرعی در طرفین رگبرگ اصلی است . گلهای عاری از دمگل آن معمولا به تعداد 2 تائی در کناره برگها ظاهر می شوند .

جام گل آن رنگ زرد روشن دارد . میوه اش نیام ، باریک ، بطول 12 تا 20 سانتیمتر ، به عرض 4 – 5 میلیمتر و محتوی 25 تا 30 دانه است .

دانه ، برگ و ریشه آن به مصارف درمانی می رسد. دانه این گیاه دارای 5 درصد ماده روغنی است که در صورت استخراج ، حالت روان و رنگ زرد قهوه ای دارد .

بوی روغن آن ، مطبوع و وزن مخصوص آن در گرمای 25 درجه 0.807 است . در بین اسیدهای چرب آن ، وجود اسید پالمیتیک ، لینیوسریک ، اولئیک و لینولئیک مشخص شده است .

خواص درمانی :

برگهای گیاه به عنوان ملین و بصورت دم کرده مصرف می شود . برای برگ و دانه گیاه اثر درمانی قاطع در درمان بیماریهای پوست ، مخصوصا خارش و زرد زخم قائل اند .

در چین فراورده های دانه گیاه جهت درمان ناراحتی های کبدی و رفع دانه های جلدی استفاده می شود ، بعلاوه از میوه گیاه جهت رفع دیسانتری (اسهال خونی) و از ریشه آن به عنوان مقوی معده در نواحی مختلف استفاده می گردد . برای برگ گیاه نیز اثر اشتهاآور و ضد کِرم قائل اند .

در ایران نمی روید .

برگرفته از کتاب گیاهان دارویی ، نوشته دکتر علی زرگری